Prawo cywilne

 • Prawo spadkowe (testament lub dziedziczenie ustawowe, przyjęcie i odrzucenie spadku, dział spadku, zachowek, wydziedziczenie)
 • Prawo rzeczowe (uwłaszczenie, zasiedzenie, użytkowanie, służebności, hipoteka, zastaw, zastaw rejestrowy, posiadanie)
 • Postępowania dotyczące podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa oraz wszelkich roszczeń z tym związanych
 • Prawo zobowiązań
 • Odszkodowania z tytułu wypadków drogowych
 • Odszkodowania i zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej, pogorszenie sytuacji życiowej, rozstrój zdrowia 
 • Sporządzania pozwów, apelacji i innych pism procesowych
 • Sporządzania umów cywilnoprawnych

Prawo rodzinne

 • Reprezentowanie w sprawach o rozwód, separację, alimenty, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, przysposobienie oraz w sprawach z zakresu opieki i kurateli
 • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej tj. pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej, kontakty z dzieckiem
 • Sprawy związane z zarządem majątkiem dziecka
 • Sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • Sporządzania pozwów, apelacji i innych pism procesowych

Prawo karne

 • Obrona na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego we wszystkich sprawach o przestępstwa (w tym karnoskarbowe) oraz wykroczenia
 • Sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, odpowiedzi na akt oskarżenia, wniosków dowodowych, zażaleń, apelacji i kasacji oraz innych pism prawem przewidzianych
 • Reprezentowanie osób pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych oraz powodów cywilnych
 • Opracowanie pism procesowych, tj. apelacje, zażalenia w sprawach karnych, zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa oraz prywatnych aktów oskarżenia
 • Sprawy o ułaskawienie, odroczenie wykonania kary, przedterminowego zwolnienia i przerwę w wykonaniu kary

Prawo pracy

 • Reprezentowanie w sprawach odwołań do Sądów Pracy, odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • Przywrócenia do pracy, uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę
 • Sprawy wydania świadectwa pracy,
 • Sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy
 • Sprawy o stosowania kar porządkowych

Prawo administracyjne

 • Reprezentowanie przed organami administracji publicznej, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • Sporządzanie odwołań od decyzji, sporządzanie skarg oraz wniosków
 • Reprezentacja przed organami administracji państwowej i samorządowej
 • Sporządzanie opinii prawnych
 • Sprawy z zakresu z zakresu prawa budowlanego

Prawo handlowe

 • Kompleksowa pomoc prawną podmiotom gospodarczym zarówno osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą jak i spółkom prawa handlowego